ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

                                         ข้อมูลพื้นฐาน          
                               
1.      ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
              
ตั้งอยู่     เลขที่  222  บ้านดู่    หมู่ที่ 12    ถนนรัตนบุรี - ศรีสะเกษ   ตำบลธาตุ  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์   ครอบคลุมเขตพื้นที่ให้บริการ 3  หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านธาตุ หมู่ที่ 1,2  และ บ้านดู่  หมู่ที่ 12
  1.1  ประวัติโรงเรียนบ้านธาตุ  “ธาตุศึกษาวิทยา”
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2461  มีชื่อครั้งแรกตั้งว่า  โรงเรียนประจำตำบลธาตุ  โดยรองอำมาตย์เอกหลวงวิศาลสฤษดิกร นายอำเภอรัตนบุรีคนแรกเป็นผู้จัดตั้ง โดยมีนายซุย  นามลี  เป็นครูใหญ่ มีครูผู้สอนคือ นายทองอินทร์  ศรีทะโร และมีพระภิกษุศรีธรรมสร  เป็นผู้อุปถัมภ์สถานที่ตั้งเดิมตั้งอยู่ที่วัดโพธิ์ศรีธาตุ ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียน
         
ปี พ.ศ. 2481 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.4  ด้วยเงินสะสมศึกษาเพื่อ  จัดสร้าง    สถานที่ปัจจุบัน  สิ้นเงินงบประมาณ 2,550  บาท  จึงย้ายสถานที่ศึกษาจากศาลาวัดมาเป็นโรงเรียนเอกเทศ   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2482 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลธาตุ  ซึ่งเดิมเรียกว่าโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีธาตุ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกาลสมัยได้เปลี่ยน ชื่ออีกครั้งเป็นโรงเรียนบ้านธาตุ  “ธาตุศึกษาวิทยา”เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2495
         
  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2499  ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนสอนในระดับมัธยมศึกษาวิสามัญขึ้น  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  1 ห้องเรียน  เมื่อนักเรียนมากขึ้นสถานที่เรียน         ไม่เพียงพอ คณะครูและประชาชน จึงร่วมมือกันบริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ ป.002                 ขนาด  3  ห้องเรียน  สิ้นเงิน 3,800 บาท  เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2501  และได้ย้ายนักเรียนมัธยมมาเรียน เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2502
         
  เดือน  มกราคม   2502   ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  39,000 บาท  สร้างโรงฝึกงาน  แบบ 001  ถาวร  ใช้เป็นที่เรียนและฝึกงานของนักเรียนมัธยม
         
  ปีงบประมาณ 2514 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1ฉ. ใต้ถุนต่ำ 2 ห้องเรียน  งบประมาณ  39,000  บาท  และสภาตำบลธาตุ จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  จำนวน 89,000  บาท  สร้างต่อเติมอีก  2  ห้องเรียน  เป็น 4  ห้องเรียน  ในปี พ.ศ. 2519 และในปีเดียวกัน ทางราชการจัดสรรงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ  40,000  บาท และในปี  พ.ศ. 2500  ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ฉ. ใต้ถุนสูง 1หลัง 4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  280,000 บาท  และต่อมาได้ต่อเติมชั้นล่างโดยงบประมาณของทางราชการ อีกจำนวน  110,000 บาท  ชาวบ้านบริจาคสมทบอีกจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน  120,000  บาท
         
ปี  พ.ศ. 2523   สภาตำบลธาตุ   ได้อนุมัติเงินงบประมาณ  กศช. การสร้างส้วม 8  ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณจำนวน  39,544  บาท
         
ปี พ.ศ. 2538 ทางราชการจัดสรรเงินงบประมาณ   สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 203/26 งบประมาณจำนวน 298,000 บาท
         
  ปี พ.ศ. 2535 สปช. ได้อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ซึ่งได้รับผลกระทบต่อสังคมโดยภาพรวม  เพราะสาเหตุที่กรมสามัญศึกษา  ได้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสาขาของโรงเรียนรัตนบุรีซ้ำซ้อนกัน  ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจและมีความสับสนในการดำเนินงาน    เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม   2537  นายไพชยนต์  สีดาธรรม    ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนางเข็ม  และ นายชมรพ  คำภิรมย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทับใหญ่  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านธาตุ  “ธาตุศึกษาวิทยา”   แทน
         
  ปี พ.ศ. 2539  ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา  ได้รับงบประมาณ         ในการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
         
ในปี   พ.ศ.  2541   ได้รับงบประมาณจากกรมประมง   ในการขุดบ่อเลี้ยงปลา  ในเนื้อที่  ประมาณ  2  ไร่ เป็นเงิน  100,000   บาท  
         
  เมื่อวันที่  8   พฤศจิกายน  2542   นายชมรพ  คำภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”ได้ย้ายสับเปลี่ยนไปรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก "แกศึกษาวิทยา "  และ  ได้สั่งแต่งตั้ง  นายสมบูรณ์  ภูบาลชื่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก " แกศึกษาวิทยา "  มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ " ธาตุศึกษาวิทยา " แทน
         
เมื่อวันที่  5  มีนาคม   2546    สปจ. สุรินทร์   ได้ย้ายและแต่งตั้ง นายสมบูรณ์  ภูบาลชื่นไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู  สปอ.รัตนบุรี และย้ายแต่งตั้ง นายวรา รักไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมมาศวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ“ธาตุศึกษาวิทยา” 
         
เมื่อวันที่  8   กรกฎาคม  2547     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  2ได้สั่งแต่งตั้ง  นายกฤษ  ละมูลมอญ  ตำแหน่ง หัวหน้าการประถมศึกษา ฯ    มาปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  แทน  นายวรา รักไทย  ที่เกษียณอายุราชการ 
          เมื่อวันที่  24    กันยายน  2547    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  2
มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายประหยัด  ทองทา  ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไทยสมบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  3  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”
         
เมื่อวันที่  24    มีนาคม  2552  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 2  มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายสุทธิพงษ์  คงนุรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  2 มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”  
         
เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2553  โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”  ได้ร่วมกับชุมชน       ยกอาคารเรียน  ป.1 ฉ  ใต้ถุนต่ำทั้ง  2   อาคารให้เป็นอาคารสูงโดยเลื่อนให้ต่อกันเป็นอาคารเดียวกันและ    จะได้ปรับปรุงใต้ถุนอาคารให้เป็นห้องต่าง ๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยงบประมาณ  160,000   บา
          ในเดือนมกราคม  2554  ได้ระดมทรัพยากรจากชุมชน  ผู้ปกครอง  จัดทำผ้าป่าสามัคคี
เพื่อต่อเติมห้องสำนักงานโรงเรียน  ห้องพยาบาล  ห้องประชุม  และแหล่งเรียนรู้   ด้วยเงินจำนวน  335,405.50  บาท  และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณแปรญัตติจาก สส.  จำนวน  100,000  บาท                ทำถนนคอนกรีตทางทิศตะวันออก   และปูกระเบื้องใต้ถุนอาคารอีกจำนวน  100,000  บาท  ได้จัดทำสนามเด็กเล่นจากเงินบริจาค อีกจำนวน   50,000  บาท 
         
ปี พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณวาตภัยจากการแปรญัตติ  สส. จำนวน 100,000  บาท  สร้างถนนคอนกรีตทางทิศตะวันตก
       
  วันที่  25-27  เดือนพฤศจิกายน  2556  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบสาม  จากบริษัทสแตนดาร์ทการประเมินฯ
         
  ปี พ.ศ. 2557   ได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  จำนวน  150,000  บาท  ปรับปรุงห้องอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์  จัดการเรียนการสอน  เปลี่ยนหลังคาทั้ง  2  อาคาร  และหอประชุมโรงเรียน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  350,000  บาท
         
วันที่  27 กรกฎาคม 2557 ได้จัดสร้างค่ายลูกเสือโรงเรียนด้วยเงิน จำนวน 150,000 บาท   จากการทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า  เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน
         
  ปีการศึกษา  2558  ชุมชนในเขตบริการได้ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน  จากการบริจาคเงิน  จำนวน  90,000  บาท  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
         
  ปีการศึกษา  2559  ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน  200,000  บาท  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อทางราชการได้
             
-          ได้รับเงินจากการบริจาค  จำนวน  20,000 บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแท่งน้ำเก่าที่ต้องจำหน่ายให้เป็นห้องโสตฯ
             
-          ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส  จำนวน 21,800   บาท 
             
-          ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จำนวน  10,000   บาท  
         
  ปีการศึกษา 2560 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน 299,000  บาท  งบปรับปรุงซ่อมแซมสร้างห้องส้วมแบบนั่งยอง  4  ห้อง
              -        ได้รับเงินจากการบริจาค  จำนวน  20,000  บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงพัฒนาบริบทและสวนหย่อมฯ
             
-        ได้รับเงินบริจาคจากกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 จำนวน  6,000  บาท  และจากกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 จำนวน  9,134  บาท  เพื่อจัดเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ยากจน
             
-          วันที่  4-6  พฤษภาคม 2561   ได้จัดงาน 100  ปีโรงเรียนบ้านธาตุ เพื่อระดมทุนและทรัพยากรเพื่อจัดสร้างโดมกันแดดให้นักเรียน  ยอดเงินประมาณ  357,592 บาท  
             
-          ได้รับเงินจากการบริจาค  จำนวน  20,000  บาท  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงพัฒนาบริบทและสวนหย่อมฯ
               เมื่อ
วันที่  9  พฤศจิกายน  2561  นายไพรัตน์  พานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา” ได้ปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนดังต่อไปนี้
           
-     ได้รับเงินงบประมาณซ่อมแซม  จำนวน  100,000  บาท  เพื่อปรับปรุงต่อเติมกันสาดหน้าอาคาร ป.1ฉ สูงฯ 
     
-        ธ.ค. 2561 ได้รับเงินจากการบริจาค (ระดมทุนทรัพยากร) จากผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคเงิน  เป็นจำนวน 279,000 บาท  เพื่อปรับปรุงต่อเติมดึงกำแพงตั้งตรงและทำป้ายโรงเรียนพร้อมด้วยป้ายเช็คอินทางเข้า โรงเรียนทั้ง 2 ด้าน  
            -     พ.ค. 2562  ได้รับเงินจากการบริจาค (ระดมทุนทรัพยากร)  จากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวน 250,000 บาท   เพื่อปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน (กั้นห้องจริยธรรม) เป็นห้องอนุบาล จัดทำโรงอาหารอนุบาล  ห้องน้ำอนุบาล กั้นสนามเด็กเล่น ติดฝ้าเพดานห้อง ต่อเติมมุกหน้าห้องอนุบาล  ทาสีรอ
            
-          วันที่  18-20  พฤษภาคม 2562   ได้จัดงานผ้าป่าเพื่อการศึกษา 101  ปีโรงเรียนบ้านธาตุ เพื่อระดมทุนทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาบริบทภายในสถานศึกษา  ยอดเงินประมาณ  240,563 บาท  
            
-          ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร) และปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนใหม่ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   235,000 บาท
            
-           ปรับปรุงบริบทหน้าเสาธงและบริบทพระพุทธรูปขาว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  230,000 าท
            
-      รื้ออาคาร ป.
1 ฉ. ต่ำ ที่มีอายุอาคารเกิน ๒๕ ปี ตามที่ทางราชการอนุญาต แล้วนำไม้ส่วนที่เหลือ มาก่อสร้าง เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูง สำหรับเป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ประชุม ที่พักผู้ปกครอง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 98,000  บาท
         
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
               
-        ผู้บริหารสถานศึกษา                                      จำนวน     1  คน
               
-        ข้าราชการครู                                              จำนวน     10 คน
               
-          พนักงานราชการ                                         จำนวน      2  คน
               
-           ครูช่วยสอน และนักการภารโรง                        จำนวน      2  คน
               
-           ครูธุรการ                                                  จำนวน      1  คน
       
-              บุคลากรวิทย์ฯ                                           จำนวน      1  คน
              
-            ครูจ้างสอนนาฎศิลป์                                      จำนวน      1   คน
                        
รวมทั้งสิน                                              จำนวน     18  คน
                 
         นักเรียน                                                 จำนวน    131  คน