อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
                                                               

                                             อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                           มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

                                  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
                            สิ่งแวดล้อมดี มีบริการ ประสานชุมช