วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                             วิสัยทัศน์  (Vision )
             ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”มุ่งส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   เน้นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                           
                              ปรัชญาโรงเรียน                                 
       “อัตตานัง ทมยันติ บัณฑิตา” บัณฑิตย่อมฝึกตน"