พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                                                 พันธกิจ
  ๑. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการยึด  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๒. จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  ๓. ให้ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ๔. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  ๕. มุ่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา
       และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๖. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรักหวงแหนในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
๗. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานทางการศึกษาต่อ
๘. ให้บริการที่ดีมาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
๙. จัดให้มีระบบตรวจสอบ นิเทศ ติดตามและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๑๐. จัดสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย
                                                              เป้าหมาย
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ มาตรฐานทางวิชาการ
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. นักเรียนวัยเรียนทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการศึกษา โดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วม
    จัดการศึกษา
๔. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายมาพัฒนาตนเอง ท้องถิ่นและประเทศได้
๖. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
๗. นักเรียนทุกคนมีความรักและความหวงแหนในวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
๘. ผู้ปกครองและนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ พึงพอใจในการบริการการศึกษาของโรงเรียน
๙. จัดให้มีการตรวจสอบและนิเทศพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๑๐. นักเรียนทุกคนปลอดภัย ๑๐๐%