คำขวัญ / คติพจน์
คำขวัญ / คติพจน์

                                          คำขวัญของโรงเรียน 
                  “รอบรู้วิทยา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม”
                                          
                                            คติพจน์โรงเรียน

               “การศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ”