ภาพกิจกรรม
การอบรมปุ๋ยหมักชีวภาพ
                       โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา” จัดอบรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ                                                 
               เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2563 นายพิบูลย์  จรูญภาคย์ หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจผสมผสาน มูนนิธิชัยพัฒนา อำเภอรัตนบุรี  ได้เป็นวิทยาการ อบรมให้ความรู้ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้แก่ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา” และชาวบ้านบ้านดู่หมู่ที่ 12  และบ้านธาตุ หมู่ที่ 2 ร่วมกันทำปุ๋ยหมักชีวภาพ สาธิตการทำปุ๋ยให้กับชาวบ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนในการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านธาตุ“ธาตุศึกษาวิทยา”ขอขอบพระคุณท่านมา ณโอกาสนี้  
                เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประเทศไทยจะอาศัยเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางการเกษตร แต่ปัจจุบันพบว่าในการเกษตรมีการใช้สารเคมีที่มีราคาสูง ส่งผลกระทบให้ราคาต้นทุนการผลิตสูง และมีการใช้สารเคมีแทนการใช้สมุนไพร เพื่อกำจัดศัตรูพืช เร่งผลผลิต เร่งการเจริญเติบโต ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ในชุมชนของเราก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และพบว่ามีการใช้สารเคมีเป็น จำนวนมากในการเร่งผลผลิต และกำจัดศัตรูพืช โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้บริโภค ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านพิณโทจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา การใช้สารชีวภาพ (EM) จากสมุนไพรและวัสดุในชุมชนชุมชน เช่น สะเดา บอระเพ็ด สาบเสือ เป็นต้น สมุนไพรเหล่านี้มีกลิ่นฉุน สามารถไล่แมลงได้ จุลินทรีย์ (EM) และกากน้ำตาลนำมาผลิตเป็นสารชีวภาพ โดยนำกากน้ำตาลมาเร่งปฏิกิริยาเคมี เป็นตัวทำละลายสารชีวภาพ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญญาสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเรียนรู้ และศึกษาวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ 2. เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำให้เกษตรกร หันมาใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ 3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรและชาวบ้าน หันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากพืชผัก และสมุนไพร 4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เป้าหมาย 1. ได้ความรู้ และได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ 2. ได้ทราบแนวทางในการแนะนำเกษตรกรให้หันมาใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติ 3. เกิดการส่งเสริมและชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษพืชผัก และสมุนไพรซึ่งมีผลดีต่อเกษตรกร ลด ค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี ปุ๋ยเคมี และยากำจัดศัตรูพืช อีกทั้งยังส่งผลดีต่อผู้บริโภค 4. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) จำหน่าย  ทำให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ ดังนี้
                                    1.ได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ
                                    2.ได้ทราบแนวทางในการแนะนำเกษตรกรให้หันมาใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติ
                                    3.เกิดการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษพืชผัก และสมุนไพรซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี ปุ๋ยเคมี และยากำจัดศัตรูพืช อีกทั้งยังส่งผลดีต่อผู้บริโภค
                                    4.นักเรียนและผู้เข้าอบรม มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) จำหน่าย
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,14:39   อ่าน 109 ครั้ง