ภาพกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                                       การจัดกิจกรรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
                                               โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”

           โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาชาติ ของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด
           ดังนั้น โรงเรียนบ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา” ได้ดำเนินโครงการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดย นางสาวบัวสอน บุญอาจ เป็นครูประจำช้นและเจ้าของโครงการ ซึ่งโครงการได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี  
           โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552 คณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงได้ติดต่อกับมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher โดยการประสานงานของ Mr. Thomas Tillmann เพื่อขออนุญาตนำกิจกรรมนี้มาทดลองทำในประเทศไทยโพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,15:22   อ่าน 171 ครั้ง