ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" แจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมOPENHOUSE

การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 )
          เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการดังนี้
          ๑.ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19 )
           ๒. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด เดินทางไปประเทศที่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ให้หน่วยงานรายงานทันทีเมื่อพบกรณีดังกล่าว  ดังแบบรายงานการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ส่งไปยังศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
            หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปฏิบัคติดังนี้
                  ๑. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายใน ภายนอก  อาคารสำนักงาน เช็ดทำความสะอาด พื้น ผนัง อุปกรณ์สำนักงาน
                  ๒. จัดให้มีเจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดล้างมือ ก่อนทำกิจกรรมต่างๆภายในสำนักงาน
                   ๓.กรณีจะจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆให้ดำเนินการดังนี้
                       ๓.๑ หากมีผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตั้งแต่ ๕๐ –๑๐๐ คนให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต
                       ๓.๒ หากมีผู้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาต
                       ๓.๓ ให้หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ประสานหน่วยงานสาธารณสุข ทำการตรวจ คัดกรอง วัดเข้าผู้เข้าร่วมประชุมฯ
                       ๓.๔. ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรม
                     จากเหตุการณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" จึงเลื่อนกิจกรรม openhouse ออกไปไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย                    
 
อ้างอิงจากหนังสือ สพป.สร. ๒  ที่ ศธ ๐๔๑๖๗.๐๔/๘๐๕ ลว.๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,16:44   อ่าน 3354 ครั้ง