กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิริพรรณ คำภูษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1