กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกู้เกียรติ คุณนาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์