กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนวลจันทร์ รัตนธรรมมา
พนักงานราชการ

นางสุพัตรา แก้วประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัชราพร พัชรินทร์วิทยา
ครูอัตราจ้าง