กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนวลจันทร์ รัตนธรรมมา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสุพัตรา แก้วประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชราพร พัชรินทร์วิทยา
ครูอัตราจ้าง