กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พิชิตชัย พิกุลสด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ