กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสยุมพร ผ่องพรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5