กลุ่มพลศึกษา

นายไชยวัฒน์ เดชรัตน์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มพลศึกษา