กลุ่มบุคลากร

นายมานิตย์ อ่างเฮ้า

นายประกอบ สุขบท

นางบุษยากร สืบสอาด
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน