กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชิณณวัตร ชิณวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศศิภา ดีล้ำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3